Thai ID Card

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก

ที่ ๓๐/๒๕๕๘

เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยผู้มีถิ่นพำนักในประเทศเม็กซิโก 

_____________________________________

 

อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในพระราบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่หรือคำขอเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) และ (ฉบับที่ ๕) วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศเม็กซิโก ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน และความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. วันเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการของฝ่ายกงสุล คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.

๒. ประเภทการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ การจัดทำบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร ในกรณีต่อไปนี้

    ๒.๑ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

                  ๒.๒ กรณีบัตรเดิมสูญหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

    ทั้งนี้ สำหรับกรณีขอมีบัตรครั้งแรกและการขอเปลี่ยนข้อมูลในบัตร อาทิ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่จะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น

๓. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นแสดง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิม สำเนาทะเบียนบ้าน (หากมี) สำหรับกรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือชำรุด ให้นำเอกสารที่ทางราชการออกให้และมีภาพถ่ายปรากฏ อาทิ หนังสือเดินทางไทย ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของไทย มาแสดงแทน

๔. ทั้งนี้ ผู้ร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องเดินทางมาดำเนินด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากต้องมีการเก็บภาพถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือ

๕. อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน* อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และภายใต้ข้อจำกัดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนไม่คงที่ และเงื่อนไขว่าการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเม็กซิกันเปโซจะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในสกุลเงินบาท สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

(1) การออกบัตรในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด       ฉบับละ ๒๐ เม็กซิกันเปโซ

(2) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร                           ฉบับละ ๑๐ เม็กซิกันเปโซ

                                                                              

                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘                                                                              

                                                                                         

                                                                                           (นายสุรศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์)

                                                                                                        เอกอัครราชทูต

 

 

*ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียม กรุณาชำระเงินเข้าธนาคาร Bancomer บัญชี Embajada Real de Tailandia: 0193993469 แล้วนำใบเสร็จมาพร้อมกันในวันนัดหมาย

Embajada de Tailandia en México

Dirección: Paseo de las Palmas No.1610 Lomas de Chapultepec México D.F. 11000
Email: thaimex@prodigy.net.mx
Teléfono: (+52-55) 5540 4551, 5540 a 4529
Fax: (52-55) 5540 - 4817

 

Suscríbete al Boletín

Para recibir el boletín mensual de la Embajada, favor de suscribir su correo aqui: